پرینت

کاشت با فرمر

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN انواع کاشت

این نوع کاشت ویژه ی افرادی است که تمایل ندارند قبل از کاشت روی ناخن هایشان تیپ گذاشته شود یا افرادی که
لبه ی ناخن کاشته شده آنها شکسته شده باشد. در این نوع کاشت هم میتوان از فرمر کاغذی و هم فرمر فلزی استفاده
کرد. قیمت کاشت فرمر پودر ( 200/000 تومان )
قیمت کاشت فرمر میکس ( 210/000 تومان )